OPIS MERYTORYCZNY PROGRAMU – EDU 4XXL-MULTIMEDIA

 PROGRAM DO DIAGNOZY I KONSTRUKCJI INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH

Zakres funkcji programu:

Tworzenie bazy danych o dziecku z możliwością zapisu dużej ilości diagnoz i programów terapeutycznych oraz z możliwością zapisu dodatkowych informacji.

Tworzenie pełnej dokumentacji diagnostycznej w tym:

 • dotyczącej skali rozwoju
 • skali zachowań
 • zaburzeń sensorycznych oraz podsumowania wyników diagnozy w formie liczbowej oraz pisemnej

Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych z baza kilkuset konspektów.

Baza wiedzy – możliwość tworzenia własnych propozycji ćwiczeń i zapisywanie ich w programie.

Tworzenie pomocy dydaktycznych – do własnych konspektów.

Funkcja dotycząca diagnozy zawiera:

 1. Wprowadzanie wyników Profilu Psychoedukacyjnego i automatyczne zapisanie ich na arkuszach w drukach zbiorczych od 1 do 10.
 2. Podsumowanie wszystkich naniesionych wyników na arkuszu zbiorczym w druku 11.
 3. Automatyczne obliczanie wartości współczynnika ilorazu rozwoju oraz wykreślanie wszystkich linii określających rozwój dziecka w tym: wiek biologiczny, średnia wieku rozwojowego oraz sfery najbliższego rozwoju.
 4. Liczbowe podsumowanie wyników diagnozy w skali rozwoju z określeniem opóźnień parcjalnych w 7 sferach oraz określeniem wieku rozwojowego w tych sferach.
 5. Automatyczne podsumowanie pisemne wyników diagnozy z możliwością edytowania własnych spostrzeżeń i wskazań do terapii.
 6. Rozszerzenie diagnozy o szczegółową informację dotyczącą reakcji na bodźce i topografie rożnych zaburzeń sensorycznych z ich charakterystyką.

Funkcja dotycząca konstrukcji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zawiera:

 1. Druki z podziałem na poszczególne sfery. Każdy z druków może wypełnić się automatycznie i podać na podstawie przygotowanej diagnozy wskazania ogólne i szczegółowe do terapii.
 2. Program wygeneruje propozycje metod i form terapii z możliwością wydrukowania wybranych pomocy dydaktycznych.
 3. Istnieje możliwość wygenerowania i wydrukowania treści ćwiczeń, które będą pomocne w realizacji indywidualnego programu terapeutycznego.
 4. Bazę wiedzy – w której można wpisać własne propozycje ćwiczeń do poszczególnych zaburzeń i opóźnień.

Obsługa programu:

Struktura programu

Ogólne menu zawiera podstawowe informacje dla użytkownika:

 1. Autorzy programu
 2. Wymagania sprzętowe
 3. Ogólna charakterystyka programu
 4. Licencje z określeniem zasad użytkowania oprogramowania

Rejestracja programu – Program wymaga rejestracji, aby skorzystać z jego funkcji.

Wejście do programu – zawiera

 • Dane dziecka
 • Diagnozę
 • IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny)
 • Baza wiedzy (ok. 1200 konspektów docelowo do 2500)
 • Zapis i odczyt dokumentacji w komputerze (archiwizacja danych)
 • Ewaluację terapii (odczyt obecnej diagnozy i porównanie z diagnozą ubiegłoroczną

Dane dziecka – baza danych dotyczy podstawowych i rozszerzonych informacji o dziecku. Do bazy można wpisać wiele diagnoz oraz indywidualnych programów, które dotyczą konkretnych dzieci.

 

Zapis i odczyt danych – dane należy zapisać w programie służy do tego przycisk – zapis.

Po zapisaniu zostaną one zarchiwizowane.  Kiedy chcemy dane ponownie pozyskać zaznaczamy odczyt i wybieramy odpowiedni plik z bazy pacjentów. Wówczas wybrane dane okażą się ponownie w programie.

Diagnoza dziecka według Profilu Psychoedukacyjnego – po wpisaniu wieku podświetlane są do wykonania tylko te zadania, które zgodnie z normą dziecko powinno wykonać. Jeśli diagnosta zada dziecku trudniejsze procedury, a dziecko ich nie wykona program zablokuje możliwość dalszej oceny. Zapobiegnie to błędom diagnostycznym.

Specyfika diagnozowania – możemy wybrać kilka sposobów diagnozowania. Wykonując procedury w kolejności zadań testowych lub posługując się sferami.

Dokumentacja diagnostyczna dostępna jest w programie z możliwością automatycznego wypełniania po wpisaniu wyników badania.

Rodzaje dokumentów diagnostycznych, które zawiera program:

 1. Podstawowe dane dziecka
 2. Druki wyników obszaru rozwoju
 3. Wykres wyników obszaru rozwoju
 4. Druk wyników obszaru zachowań
 5. Druki arkuszy zbiorczych od 1 do 10
 6. Druk nr 11 – arkusza zbiorczego.
 7. Druk oceny reakcji na bodźce – uzupełnienie skali zachowań.
 8. Podsumowanie wyników diagnozy.
 9. Sprawozdanie pisemne z diagnozy.

Skala rozwoju – wykres oceny rozwoju w 7 sferach z podaniem następujących informacji o dziecku:

 1. Współczynnika ilorazu rozwoju
 2. Linii wieku biologicznego
 3. Sfery najbliższego rozwoju
 4. Deficytów parcjalnych w następujących sferach: naśladownictwo, percepcja, motoryka mala i motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze, mowa czynna

Druki arkuszy zbiorczych od 1 do 10 po wpisaniu wyników z diagnozy wypełniają się automatycznie.

Druk nr 11– arkusz zbiorczy wszystkich ocen- po wpisaniu wyników z diagnozy wypełnia się automatycznie.

Ocena skali zachowań: zawiera wyniki z 4 sfer w tym:

 • reakcji na bodźce
 • zabawy i zainteresowania przedmiotami
 • nawiązywanie kontaktów i reakcji emocjonalnych
 • mowa

Ocena reakcji na bodźce w tym szczegółowa ocena zaburzeń sensorycznych w tym takich reakcji jak: nadwrażliwość, niedowrażliwość, biały szum.

Ocena dotyczy zmysłów; dotyku, zmysłu przedsionkowego, słuchu, wzroku, węchu, smaku.  W diagnozie terapeuta zaznacza nie tylko poziom deficytu, ale i jego rodzaj.

Charakterystyka specyficznych zaburzeń sensorycznych. Osoby rozpoczynające diagnozę mogą skorzystać z dokładnego wyjaśnienia charakterystycznych cech zaburzeń sensorycznych. Podgląd opisu zaburzeń umożliwia podjecie właściwych decyzji podczas sumowania wyników diagnozy w skali zachowań.

Podsumowanie liczbowe wyników diagnozy. Druk zawiera podsumowanie wszystkich wyników. Po wpisaniu wyników z diagnozy do programu dane wprowadzają się automatycznie.

Podsumowanie opisowe wyników diagnozy. Program automatycznie generuje opis diagnozy z podsumowaniem ile zadań w danej sferze dziecko zrobiło – jakie wyniki otrzymało i na jakim poziomie funkcjonuje w danej sferze. W programie szczegółowy opis generuje się automatycznie.

Przykład opisu – program przygotuje pisemna informacje na temat poziomu funkcjonowania dziecka z podaniem szczegółowych wyników ile zadań zostało ocenionych, jako zaliczone, ile zadań było obiecujących i ilu zadań dziecko nie zaliczyło.

Możliwość edycji własnych spostrzeżeń oraz wskazań do terapii na podstawie sporządzonej diagnozy z wyszczególnieniem sfery, która wypadła najlepiej i najsłabiej.

Napisanie wskazań do terapii, jeśli rozwój w skali rozwoju jest opóźniony a w skali zachowań występują deficyty – zaburzenia.  W przypadku opóźnienia rozwoju dziecka w skali rozwoju istnieje możliwość zaproponowania ogólnych i szczegółowych wskazań do terapii.

Zapisywanie i drukowanie -wszystkie wyniki diagnozy ze szczegółowym opisem, można zapisać w programie oraz wydrukować.

Baza konspektów do wykorzystania zależnie od występujących deficytów.

W bazie znajduje się około 1200 konspektów. Oprócz tego każdy terapeuta może napisać własny konspekt pomocny w terapii i umieścić go w oprogramowaniu.

Pomoce dydaktyczne – program zawiera przygotowane do niektórych konspektów pomoce dydaktyczne. Ilość pomocy będzie rosła i sukcesywnie użytkownicy będą je otrzymywać, aż do momentu naniesienia wszystkich zaplanowanych materiałów.

Własne pomoce dydaktyczne – użytkownicy oprogramowania mogą również tworzyć własne pomoce dydaktyczne i zapisywać je w komputerze do wcześniej przygotowanych konspektów lub do własnych konspektów.

Jakie pomoce mogą być zapisane w oprogramowaniu?

Wszystkie Państwa graficzne materiały muszą być zapisane w plikach JPG lub PNG – najlepiej jeśli układ kartki pomocy dydaktycznych jest w pozycjipoziomej wówczas pomoce zostaną wkomponowane w ekran programu. Bez problemu materiały można wydrukować i wykorzystywać do realizowanych zajęć.

Gdzie umieszczone są POMOCE?

Pomoce umieszczone są w BAZIE WIEDZY- w poszczególnych konspektach do których wchodzimy z pozycji poszczególnych procedur testu (w procedurach ukryto przykłady ćwiczeń terapeutycznych).

Jak umieścić materiały graficzne – w naszych konspektach?

Należy:

Wcześniej przygotować pliki JPG lub PNG i umieścić je w specjalnym folderze – POMOCE.

Jak to zrobić?

Można zamienić zdjęcia lub inne materiały w dowolnym programie graficznym dostępnym w Państwa komputerze.

Następnie wejść w funkcje WCZYTAJ – POMOCE i przenieść przygotowane wcześniej materiały.

Otworzyć konspekt – DODAJ POMOCE – zostaną one wówczas zminimalizowane i umieszczone na ekranie, kiedy najedziemy na lupkę- powiększa się, można obejrzeć obraz i go powiększyć.

ZAPISYWANIE I WCZYTYWANIE – POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Przygotowane pomoce dydaktyczne należy zapisać w programie z wyszczególnieniem numeru zadania. Jeśli będą to Państwa materiały, to zawsze należy je najpierw wczytać, a następnie z nich korzystać. Niezapisane materiały nie pojawia się w programie. Również materiały niewczytane nie będą widoczne i nie będziemy mogli z nich skorzystać.

Podczas przygotowywania dokumentacji diagnostycznej brakowało nam możliwości specyficznych opisów niemieszczących się w przedstawionych ramach testu.

Stworzono taką możliwość – ZMIEŃ OPIS – funkcja ta jest szczególnie pomocna przy diagnostyce zaburzeń sensorycznych w skali zachowań. Należy wówczas zaznaczyć w lewym rogu dolnego okienka – OPIS WŁASNY – i opisać problem. Opis ten wygeneruje się wówczas w uzasadnieniu terapii w INDYWIDUALNYM PROGRAMIE TERAPEUTYCZNYM.

PORÓWNYWANIE DIAGNOZ – z poprzedniego roku.

Funkcja umożliwia porównywanie poprzednich diagnoz dziecka, oraz śledzenie postępów dziecka.

Powrót