Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) E. Schoplera dla dzieci od 1 do 12 roku życia z deficytami rozwojowymi.

Profesjonalna diagnoza funkcjonalna pozwalająca na ocenę dziecka w skali rozwoju oraz w skali zachowań. Na podstawie diagnozy wyliczyć można współczynnik ilorazu rozwoju i określić wiek rozwojowy oraz ocenić poziom funkcjonowania w takich sferach jak: naśladownictwo, percepcja, mała motoryka, duża motoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa, funkcje poznawcze, mowa czynna. Diagnoza określa również sferę najbliższego rozwoju wytyczając granice i zakres ćwiczeń, które powinny wejść w indywidualny program terapeutyczny. W diagnozie określamy również deficyty związane z zaburzeniami związanymi z reakcjami na bodźce, mową, nawiązywaniem kontaktów i reakcjami emocjonalnymi oraz oceną zabawy i zainteresowaniem przedmiotami.

Diagnoza polecana jest pedagogom, logopedom, psychologom, lekarzom. Szczególnie przydatna i niezbędna przy realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Godziny wykładów – 8:30-15:30 – koszt szkolenia 280 zł

Szczegółowa tematyka szkolenia

 • Globalna, wieloprofilowa diagnoza pedagogiczna dziecka do 12 roku życia.
 • Zasady posługiwania się testem.
 • Praktyczne ćwiczenia w zakresie realizacji zadań testowych z OBSZARU ROZWOJU.
 • Praktyczne ćwiczenia w zakresie realizacji zadań testowych z OBSZARU ZACHOWAŃ.
 • Wypełnianie arkuszy ocen.
 • Analiza wyników z OBSZARU ROZWOJU.
 • Analiza wyników z OBSZARU ZACHOWAŃ.
 • Dokumentacja diagnostyczna nanoszenia wyników na wykres OBSZARU ROZWOJU oraz do zestawienia OBSZARU ZACHOWAŃ.
 • Szczegółowa charakterystyka rozwoju na podstawie zebranych z diagnozy informacji o poziomie rozwoju w zakresie: naśladownictwa, percepcji, małej i dużej motoryki, czynności poznawczych, koordynacji wzrokowo – ruchowej, komunikacji, rozwoju emocjonalnego, samodzielności, uspołecznienia.
 • Szczegółowa charakterystyka zaburzeń w zakresie: reakcji na bodźce, zabawy, interakcji, deficytów mowy, zachowań trudnych.
 • Sformułowanie ogólnych i szczegółowych wniosków z diagnozy oraz podstawowych wskazań do Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego.

Informacje dodatkowe
Materiały szkoleniowe: druki do praktycznych ćwiczeń z diagnozowania, płyta CD z materiałami szkoleniowymi. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów z diagnozowania.

Materiały do diagnozy można zakupić w FUNDACJI MIELNICA w KONINIE – www.mielnica.org.pl – 63 242 88 90

Powrót